کتابم. “معرفی کتاب”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, ص 96, doi:10.22067/jwsd.v1i3.48663.