قزل سوفلوع., و رضوی نبویس. م. “سرمقاله و یاداشتهای کوتاه”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, ص الف-پ, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51161.