آب و توسعه پایدارن. “آشنایی با نشریه”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 103-5, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51163.