آب و فاضلاب مشهدش. “طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 108-9, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51164.