شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. “ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, ص 111, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51168.