آب منطقه ای خراسان رضویش. “گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, ص 112, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51170.