قنبریف. “مدیریت «یکپارچه » آب شهری”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 106-7, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51609.