پیرعلی زفره ئیا., و ابراهیمی درچهع. “معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, دسامبر 2016, صص 35-42, doi:10.22067/jwsd.v3i2.51713.