تاج آبادیم., ضیاییع. ن., ایزدیع. ا., بهرامیر. ا., و مشکینیج. “معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 103-10, doi:10.22067/jwsd.v4i2.52069.