طباطباییس. م., خزیمه نژادح., و اکبرپورا. “مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, دسامبر 2016, صص 105-14, doi:10.22067/jwsd.v3i2.52605.