خیاط رستمیب. “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, Dec. 2016, صص 93-04, doi:10.22067/jwsd.v3i2.53715.