خداشناسع. “تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, دسامبر 2016, صص 73-82, doi:10.22067/jwsd.v3i2.55013.