قندهاریا., علوی مقدمس. م. ر., و عمرانیان خراسانیح. “مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 115-21, doi:10.22067/jwsd.v3i1.55039.