مشهدش. آ. و. ف. “طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام ...”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 131-2, doi:10.22067/jwsd.v3i1.55671.