تبریزی دخت‏ فردا., شمسع., و هوشمندان مقدم فردز. “عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 131-8, doi:10.22067/jwsd.v4i2.57393.