مغربیم., قزل سوفلوع., و علیمیرزاییح. “ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, نوامبر 2017, صص 41-48, doi:10.22067/jwsd.v4i2.59241.