ابوالحسنیل., و خلیلیا. “بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 9-22, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59415.