شاهنوشین., نقویس., و رحمتیا. ا. “بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 31-46, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59426.