کشاورزع., شریعتمدارم., خسرویع., شیخی مهرآبادیا., بیکی خشکا., شعبانیم., بخشایشم., کیان‌پورر., و فکاریب. “برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 73-82, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59431.