ماجدو., و گلزاری قلعه‌جوقیس. “تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 83-92, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59446.