کیانیغ. “نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 93-102, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59447.