نظریم. “بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 103-14, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59448.