قدوسیح., و داوریح. “تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 47-58, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59520.