ظفرنژادف. “نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 124-9, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59556.