قزل سوفلوع. “بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, صص 130-, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59557.