شاهنوشین., و پاکروحش. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 1, سپتامبر 2016, ص الف-پ, doi:10.22067/jwsd.v3i1.59558.