ایلدرمیع., و قربانیم. “اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 139-50, doi:10.22067/jwsd.v4i2.59783.