فلاحم., و فاخران اصفهانیس. “ارزیابی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 23-30, doi:10.22067/jwsd.v4i2.61307.