دیندارلوع., و دستورانیم. “بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه)”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, نوامبر 2017, صص 31-40, doi:10.22067/jwsd.v4i2.61986.