مسلمیح. “مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 57-68, doi:10.22067/jwsd.v4i2.62151.