شفیعیم., و قراریش. “مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, می 2017, صص 95-102, doi:10.22067/jwsd.v4i2.62154.