درخشانه., داوریک., هاشمی ‏نیاس. م., و ضیائیع. ن. “حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, فوریه 2018, صص 121-30, doi:10.22067/jwsd.v4i2.62564.