شاهدیم., و طالبی حسین آبادف. “یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, مارس 2017, صص 117-9, doi:10.22067/jwsd.v3i2.63304.