اسماعیلیک., و میبدیج. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, آوریل 2017, ص الف-پ, doi:10.22067/jwsd.v3i2.63320.