داودآبادیم., سجادی ‏فرس., قانعع. ا., و شالپوشش. “رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آگوست 2017, صص 1-12, doi:10.22067/jwsd.v4i1.1.65197.