داوریک., و طباطباییس. ع. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آوریل 2018, ص الف-پ, doi:10.22067/jwsd.v4i2.72218.