شفیعیم. “یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار»”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آوریل 2018, صص 166-8, doi:10.22067/jwsd.v4i2.72220.