توسعه پایدارآ. “بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آوریل 2018, صص 169-90, doi:10.22067/jwsd.v4i2.72223.