شرکت آب و فاضلاب مشهد ., و قهرمانب. “گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب"”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آوریل 2018, ص 191, doi:10.22067/jwsd.v4i2.72224.