شرکت آب و فاضلاب مشهد . “فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, آوریل 2018, ص 192, doi:10.22067/jwsd.v4i2.72225.