دحیماویعادل, غنیانمنصور, مهراب قوچانیامید, و زارعیحیدر. “فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 9-16. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/38119.