بوستانیآرمین, و خداشناسسعیدرضا. “بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 59-66. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/39106.