شریعتیحسین, و خداشناسسعید رضا. “بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 43-52. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40658.