زارعشیوا, و حیاتیداریوش. “تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 83-88. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40841.