جمالیغلامرضا, و زمانیساسان. “عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر)”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 81-86. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41157.