داودآبادیمحمد, شالپوششعله, و بلورچیحامد. “بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری)”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 9-16. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/45959.