براتیخدیجه, طاهری سودجانیهاجر, و شایان نژادمحمد. “معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2636): 67-80. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/46701.