لاله زاریرضا. “تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 9-18. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48263.