نیكخواهمجید, رحیمیانمحمدحسن, روستامحمدجواد, و رزاقیانحسین. “ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (مارس 11, 2015): 53-58. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48659.