عمرانیان خراسانیبه کوشش حمید. “یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (جولای 26, 2015): 94-95. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48661.